Selecteer een pagina

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring worden de verschillende manieren waarop Maike van der Maat gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Maike van der Maat.

Vestigingsadres: Kerklaan 10 F, 4063 CV Heesselt

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30253099

1 Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijf ik welke persoonsgegevens ik van klanten verwerk, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Browser

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Maike van der Maat in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Maike van der Maat gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer

Klantenservice

Als u contact opneemt met of gebruik maakt van mijn diensten , verwerk ik uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging

Mijn website is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Verder heb ik de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, beperking van toegang tot bepaalde personen) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2 Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door Maike van der Maat is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en Maike van der Maat gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of door het invullen van een contactformulier van mijn website. Ook heeft Maike van der Maat een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van klantvoorkeuren.

Minderjarigen

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via maike@consultopmaat.nl, dan verwijder ik deze informatie.

3 Gebruik persoonsgegevens door derden

Maike van der Maat deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming heeft gegeven.
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met Maike van der Maat
 • Indien Maike van der Maat daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • Met partijen die voor Maike van der Maat als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4 Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan mijn boekhoudplicht en de belastingwetgeving.

5 Cookies

Op de website van Maike van der Maat wordt gebruik gemaakt van cookies en aanverwante technieken zoals (Java)scripts. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden wanneer u de website gebruikt. Deze cookies en andere scripts zorgen er onder andere voor dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt.

Cookie instellingen wijzigen en cookies verwijderen

In u browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Ook hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gebruik van cookies

Zie hieronder welke cookies Maike van der Maat gebruikt:

Technische of functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Maike van der Maat goed functioneert en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Social media

Social media cookies en scripts maken bepaalde functionaliteiten van social media websites mogelijk. Denk hierbij aan het tonen van een YouTube filmpje of bijvoorbeeld wanneer u een social share button gebruikt. Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst.

6 Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maike van der Maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

7 Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan maike@consultopmaat.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Maike van der Maat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 Wijziging van de privacyverklaring

Maike van der Maat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

9 Disclaimer

Mijn website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Maike van der Maat en Consult op Maat. De informatie op deze website is te goeder trouw door Maike van der Maat samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Maike van der Maat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van mijn website. Maike van der Maat garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Maike van der Maat is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Maike van der Maat kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

10 Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die mijn website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Maike van der Maat (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

© Foto’s zijn eigendom van de Betuwefotograaf

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op mijn website worden weergegeven is Maike van der Maat hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

juli 2019